Total Pageviews

Tuesday, June 19, 2012

BARDZO CIEKAWY ARTYKUŁ PANI SYLWII GULKOWSKIEJ GINEKOLOG POŁOŻNIK ZAPRASZAM


Stylizacja paznokci a ciąża
page1image3200
page1image3472

Jako lekarz ginekolog – położnik często muszę odpowiadać na pytania pacjen- tek – ciężarnych lub planujących ciążę – na temat, co tak naprawdę szkodzi ciąży, a co nie. Jakich substancji i nara- żeń powinny unikać, by ciąża prawidło- wo się rozwijała, co zaś jest w pełni bezpieczne.
Padają pytania o korzystanie z solarium, farbowanie włosów, trwałą ondulację, także o pielęgnację paznokci – żele, tipsy, akryle.
Jest wiele znanych substancji o udo- wodnionym szkodliwym wpływie na rozwój ciąży i płodu. Są to: alkohol, nar- kotyki, palenie papierosów, promienio- wanie jonizujące w tym promienie Roe- ntgena, czy znany z lat sześćdziesiątych XXego wieku lek talidomid – tych sub- stancji ciężarne powinny unikać.
Środki zawarte w produktach do pielę- gnacji włosów – farbach, żelach, pły- nach do trwałej ondulacji są całkowicie bezpieczne, ponieważ stężenia substan- cji o ewentualnej toksyczności są bardzo małe i w znikomej ilości przechodzą do krwi.
Substancje zawarte w produktach do pielęgnacji i stylizacji paznokci to związki chemiczne takie jak: aceton, izopropanol, octan etylu, polimetakrylan metylu. Jeśli chodzi o ewentualną szkodliwość
tych substancji, należy problem rozpa- trzyć z dwóch stron:
1) Kobieta ciężarna, która chce wykonać sobie tipsy, akryl lub paznokcie żelowe i

2) Kosmetyczka- manicurzystka, będą- ca w ciąży, która świadczy w/w usługi i pracuje wśród tych wyżej wspomnia- nych substancji.
Ad. 1) Ciężarna – klientka może pod- czas ciąży wykonywać sobie wszelkie zabiegi upiększające paznokcie, gdyż nie udowodniono żadnej szkodliwości tych zabiegów dla ciąży lub płodu. Pewnym problemem jest okres około- porodowy. Przy porodzie drogami na- tury paznokcie żelowe, akrylowe czy tipsy nie stanowią żadnej przeszkody pod warunkiem, że są dostatecznie krótkie. Inaczej sprawa wygląda, gdy zachodzi konieczność wykonania ce- sarskiego cięcia.
Podczas tego zabiegu, by dokładnie monitorować stan pacjentki, zakładany jest na palec tzw. pulsoksymetr. Aby podawał on prawdziwe dane, płytka paznokciowa musi być naturalna i czy- sta tzn. niepokryta żadnymi chemika- liami.
A więc zdrowa zasada – zdejmij jeden tips lub akrylowy paznokieć przed poro- dem – reszta może zostać.
Ad. 2) Kosmetyczka – manicurzystka będąca w ciąży, która zajmuje się styli- zacją i upiększaniem paznokci, jest na- rażona podczas swojej pracy na wdy- chanie substancji potencjalnie szkodli- wych. Jednak stężenia tych substancji, zawartych w produktach do nakładania żelu, akrylu czy tipsów są bardzo małe. Aceton i izopropanol zawarte są w pre- paratach do dezynfekcji, przemywania iodtłuszczania. Opary acetonu tylko w bardzo wysokich stężeniach są szko- dliwe dla zdrowia i wchłaniają się przez płuca do krwi. Jednak nawet dość wy- sokie dawki są skutecznie metabolizo- wane i usuwane przez wątrobę. Prze- prowadzone badania na zwierzętach, nie wykazały toksyczności acetonu i izo- propanolu dla zwierząt doświadczal- nych, zarówno drogą oddechową, jak i pokarmową. Akrylany stosowane po- wszechnie do formowania „nowej” płyt- ki paznokciowej, mogą mieć działanie drażniące na błony śluzowe oczu i dróg oddechowych, ale ulegają szybkiemu wydaleniu z organizmu.
Nie wiadomo, czy mają działania ukła- dowe i czy przy wieloletniej pracy w ich oparach nie dochodzi do kumulacji w organizmie. Ten wpływ akrylanów na organizm człowieka jest obecnie przed- miotem badań przeprowadzanych m.in. w Polsce – w Zakładzie Toksykologii Akademii Medycznej w Łodzi. Na dzień dzisiejszy nie udowodniono szkodliwe- go działania akrylu lub jego opiłków na organizm człowieka. Wydaje się, że sku- teczną metodą unikania ewentualnych działań niepożądanych, jest częste wie- trzenie pomieszczeń, w których wyko- nuje się manicure lub przy opiłowywa- niu i szlifowaniu akrylu – zakładanie maseczki na twarz.
Podsumowując: nie ma w tej chwili żadnych aktualnych i wiarygodnych ba- dań, które udowodniłyby jakąkolwiek szkodliwość w/w związków dla matki lub płodu. Nie stwierdzono większej ilości niepowodzeń położniczych w gru- pie manicurzystek lub kosmetyczek, korzystających w swojej pracy z oma- wianych substancji. SYLWIAGULKOWSKA,GINEKOLOG-POŁOŻNIK
30] 

2 comments: